I-Wall. Gvl. Downlight. Zwart. Led 3W. 3k. 24V. Asym

I-Wall. Gvl. Downlight. Zwart. Led 3W. 3k. 24V. Asym