I-Lantern. Stnd 35cm. Zwart. Led 10w.

I-Lantern. Stnd 35cm. Zwart. Led 10w.